Általános Szerződési Feltételek

www.angoltanfolyamotthon.hu

Meghatározások

 

Az alábbi Szabályzatban írt fogalmak meghatározásai:

1.1       Szolgáltató: az elektronikus kereskedelmi, vagy információs társadalmi szolgáltatást végző jogi személy.

1.2       Felhasználó: minden olyan személy, aki a weboldalt, vagy a weboldalon keresztül elérhető szolgáltatásokat bármilyen módon igénybe veszi.

Alapvető rendelkezések

2.1.      A jelen szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. (Elker. tv.) törvény vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

2.2       A jelen szabályzat 2017. január 1. napjától hatályos és visszavonásig érvényes. A Szolgáltató jogosult szabályzatot egyoldalú módosítására. A módosításokat a Szolgáltató azok hatályba lépése előtt 11 (tizenegy) nappal a weboldalakon közzéteszi. Felhasználók a weboldal használatával elfogadják, hogy rájuk nézve a weboldal használatával kapcsolatos valamennyi szabályozás automatikusan érvényes.

2.3.      Felhasználó, amennyiben belép a Szolgáltató által üzemeltetett weboldalra, vagy annak tartalmát bármilyen módon olvassa - akkor is, ha nem regisztrált felhasználója a weboldalnak - a szabályzatban foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el. Amennyiben a Felhasználó nem fogadja el a feltételeket, nem jogosult a weboldal tartalmának megtekintésére.

2.4.      Szolgáltató fenntart magának minden jogot a weboldal, annak bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a weboldal terjesztésének tekintetében. Tilos a weboldalon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélküli letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése.

Az online angol nyelvtani anyagok megrendelése, hozzáférés jogosultságok

3.1       Az angoltanfolyamotthon.hu  online angol oktató-videó anyagokat és a hozzájuk kapcsolódó internetes szolgáltatásokat kínál. Minden a honlapon megjelentetett anyagot, oktató- és ellenőrzővideót, tesztet, dokumentumot és feladatlapot Lipcsey Gábor készít.

Rendelés menete, díjbekérő

3.2.      Az online angol csomagokhoz való hozzáférés a honlapról rendelhető meg az előfizetői űrlap kitöltésével. A feltüntetett ár bruttó ár, mely tartalmazza a mindenkori Áfa-t. Egyéb költség nem merül fel. Az esetleges akciók időtartamáról Szolgáltató a weboldalán részletes tájékoztatást ad. Felhasználó az előfizetési űrlap beküldésével jelen Általános Szerződési Feltételeket elfogadja.

3.3       Felhasználó a megrendelés elküldését követően e-mailben visszaigazolást kap. Amennyiben e visszaigazolás Felhasználó megrendelésének elküldésétől számított, a szolgáltatás jellegétől függő elvárható határidőn belül, de legkésőbb 48 órán belül Felhasználóhoz nem érkezik meg, Felhasználó az ajánlati kötöttség vagy szerződéses kötelezettség alól mentesül. A megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekintendő a Szolgáltatóhoz, illetve az Felhasználóhoz megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik. Szolgáltató kizárja a visszaigazolási felelősségét, ha a visszaigazolás azért nem érkezik meg időben, mert Felhasználó regisztrációja során rossz e-mail címet adott meg, vagy a fiókjához tartozó tárhely telítettsége miatt nem tud üzenetet fogadni vagy az email szolgáltatója vagy email kliense a visszaigazoló email-t SPAM/levélszemét mappába helyezi át.

3.4       A megrendelést követően Szolgáltató a Felhasználó által a regisztrációkor megadott email címre díjbekérőt küld, amely alapján Szolgáltató az azon feltüntetett határidőn belüli teljesítést várja el. A megrendelés értékének beérkezését követően annak összegéről Szolgáltató számlát készít, mely számlát a megrendeléskor megadott e-mail címre e-mailben juttatja el.

3.5       A fizetés beérkezését követő 1 munkanapon belül a megrendelt csomaghoz a Felhasználó hozzáférése a honlapon aktiválásra kerül.

Fizetési Feltételek

3.6       A rendelés beérkezésével a megrendelőnek (vásárlónak) fizetési kötelezettsége keletkezik. A rendelés visszaigazolása valamint a megküldött díjbekérő tartalmazza a fizetési kötelezettség teljesítésének módját és határidejét, amit a Szolgáltató regisztrációs űrlapon megadott e-mail címre küld.

3.7       A sikeres fizetés után a Szolgáltató a kifizetett összegről számlát állít ki, mely számlát a Szolgáltató a Megrendelő regisztrált email címére e-mail mellékletként csatolva küld el. Megrendelő ezt a számlát kinyomtatja.

3.8       A Felhasználó által megfizetett díjat a Szolgáltató nem téríti vissza, kivéve, ha a díjköteles Szolgáltatás nyújtása a Szolgáltatónak felróható okból marad el, vagy erről a Felek egyedileg rendelkeznek.

Hozzáférések az anyagokhoz

3.9.      Az angoltanfolyamotthon.hu weboldal tartalmát az a Felhasználó jogosult használni, aki a rendszer internetes felületén regisztrálja magát és a regisztrációval magára nézve kötelezően elfogadja jelen szerződési feltételek, beleértve az adatkezelési tájékoztatót is. A rendszer jól elkülöníthetően feltünteti az ingyenesen és a díjfizetés ellenében használható anyagokat. Az ingyenes anyagokat jelen szerződés betartása mellett minden felhasználó szabadon használhatja. A díjköteles anyagok a meghirdetett díj befizetése ellenében használhatóak.

3.10.    Az angoltanfolyamotthon.hu oldalhoz kapott belépési kódot kizárólag a kódhoz rendelt regisztrált felhasználó (megrendelő) veheti igénybe. Tilos a belépési adatok harmadik személlyel történő megosztása. Felhasználó vállalja, hogy a weboldalhoz való hozzáférést biztosító e-mail cím/jelszó párost harmadik félnek át nem adja. Amennyiben ez mégis megtörténne, az a felhasználói hozzáférés jogosultságának elveszítését eredményezheti.

3.11.    Szolgáltató és Felhasználó megállapodnak abban, hogy a felhasználó jogosultságát a szolgáltató szüneteltetheti, vagy visszavonhatja, amennyiben felmerül a szabálytalan használat gyanúja.

Hozzáférés időtartama

3.12.    A hozzáférések az előfizetési űrlapon feltüntetett időtartamra érvényesek azokon belül tetszés szerinti alkalommal használhatóak.

3.13.    A hozzáférések időtartamának kezdete az előfizetések aktiválásának időpontjával indul.

Felelősség kizárás, garancia

4.1       Szolgáltató kijelenti, hogy törekszik az weboldalon található információk folyamatos felülvizsgálatára, frissítésére, azonban azok teljességéért, minden körülmények közötti helytállóságáért, esetleges módosulásáért, nem vállal felelősséget.

4.2.      Szolgáltató nem vállal felelősséget az alkalmazások tetszőleges hardver és szoftver környezetben történő hibátlan futtatására vonatkozóan. Az esetleges technikai problémák elkerülése érdekében a megrendelőnek a vásárlást megelőzően célszerű az ingyenes anyagok futtatásával meggyőződnie azok használhatóságról.

4.3       Szolgáltató a webes Szolgáltatásainak, valamint a honlapnak a működésére 99%-os rendelkezésre állást vállal. Felek kizárják Szolgáltató felelősségét a hibahatáron belüli leállásokért, egyéb rendellenességekért. E kötelezettség alól kivételt képeznek a más szolgáltató által biztosított hozzáférési és egyéb üzemeltetési feladatok. A Szolgáltatónak fel nem róható, illetve más Szolgáltató közreműködésével teljesített üzemzavarokért, hozzáférési hibákért a Szolgáltatót nem terheli felelősség.

4.4.      Szolgáltató hangsúlyozza, Felhasználó tudomásul veszi, hogy a weboldal használatából eredő károkért Szolgáltató felelősséget nem vállal.

4.5.      Szolgáltató a tartalom egészét vagy részeit, ideértve az elérhető szolgáltatásokat is bármikor, előzetes értesítés nélkül módosíthatja, korszerűsítheti, vagy visszavonhatja. 

4.6.      A felhasználók a weboldalt kizárólag saját felelősségükre használják, Szolgáltatót nem terheli felelősség olyan kárért, amely az esetleges helytelen vagy hiányos tartalom következménye.

4.7.      Szolgáltató nem garantálja az weboldalon található funkciók zavartalan és hibamentes működését. Szolgáltató nem felel azokért a károkért, veszteségekért, költségekért, amelyek a weboldallal kapcsolatban, annak használatából vagy használhatatlanságából, nem megfelelő működéséből, meghibásodásából, számítógépes vírus által, vonal- vagy rendszerhibából, vagy más hasonló okból következnek be. A felhasználó tudomásul veszi tehát, hogy Szolgáltató nem felelős a Felhasználó készülékében bekövetkezett hibáért, vírus által okozott esetleges kárért vagy bármilyen adatvesztésért, továbbá a felhasználó készülékéhez, ill. hálózatához való jogosulatlan hozzáférésért. 

4.8.      Az angoltanfolyamotthon.hu weboldalon elhelyezett linkekről elérhető külső weboldalak tartalmát, az azokon található információkat Szolgáltató nem ellenőrzi, ezek elérhetőségéért, tartalmi helyességéért felelősséget nem vállal.

4.9.      Szolgáltató a nyelvvizsgák eredményességéért semmilyen garanciát nem tud vállalni, ezért a Felhasználó elfogadja, hogy ilyen alapon kártérítési követeléssel nem léphet fel.

Biztonság - A cookie-k használatáról

5.1.      A 'cookie'-k a weboldal használatához kapcsolódó kényelmi szolgáltatásokat tesznek lehetővé. Ilyen például, hogy Önnek egy adott számítógépről csak egyszer kelljen regisztrálnia, majd ugyanerről a gépről utána bármikor korlátlanul használhassa a honlapot, vagy, hogy az oldalon ugyanoda térhessen vissza ahol annak használatát az utolsó alkalommal befejezte. A 'cookie' egy olyan kis szöveges fájl, amely tulajdonképpen engedélyt kér arra, hogy az Ön számítógépének merevlemez-meghajtójára kerüljön. Ha Ön erre engedélyt ad, akkor a böngészője egy kis fájlban ráteszi a szöveget a meghajtóra. A cookie-k nem tartalmaznak semmilyen az Ön számítógépére káros adatokat vagy programokat.

Panaszkezelés

6.1       Az angoltanfolyamotthon.hu termékeivel kapcsolatos bármilyen kifogását írásban jelezheti az info--.at.--angoltanfolyamotthon.hu email-címen. A panaszát 30 napon belül kivizsgáljuk. Amennyiben úgy érzi, hogy panaszát nem kezeltük megfelelően, panaszával fordulhat továbbá a területileg illetékes jegyzőhöz, illetve a Budapest Főváros Kormányhivatala Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőségéhez is Cím: 1052 Budapest, Városház u. 7. Postacím: 1364 Budapest, Pf.: 144. E-mail: fogyved_kmf_budapest--.at.--bfkh.gov.hu; Telefonszám: +36-1 450-2598. Az angoltanfolyamotthon.hu garantálja az online anyagainak az elérhetőségét. Ez a garancia azonban nem terjed ki azokra a hálózati hibákra, amelyek nem az angoltanfolyamotthon.hu körén belül eső hibákból származnak, így különösen a Felhasználó internet kapcsolatának hibájára, az angoltanfolyamotthon.hu tárhely szolgáltatójánál előforduló átmeneti meghibásodásokra, vagy az angoltanfolyamotthon.hu DNS szolgáltatójánál fennálló esetleges üzemzavarra.

Szerzői jogok

7.1.      Lipcsey Gábor az angoltanfolyamotthon.hu weboldal tulajdonosa és üzemeltetője, az angoltanfolyamotthon.hu weboldalon megtalálható online anyagaira minden jogot fenntart.

7.2.      A weboldalt megtekintő és használó Felhasználó a weboldal tartalmának kizárólag magáncélú felhasználására jogosult. Az oldalon megtalálható anyagok - ideértve az ingyenes bemutató anyagokat is - jövedelemszerzés vagy jövedelemfokozás céljára történő felhasználása közvetlenül és közvetett módon is tilos.

7.3.      A szabad felhasználás körébe tartozó ingyenes anyagok használata díjtalan, ahhoz a Szolgáltató engedélye nem szükséges. A felhasználás a szabad felhasználásra vonatkozó rendelkezések alapján is csak akkor megengedett, illetve díjtalan, ha nem sérelmes a weboldal rendes felhasználására és indokolatlanul nem károsítja Szolgáltató jogos érdekeit, továbbá ha megfelel a jóhiszeműség és tisztesség követelményének és nem irányul a szabad felhasználás rendeltetésével össze nem egyeztethető célra. A weboldal tartalmának a fenti rendelkezésektől eltérő módon történő felhasználása, illetve a szabad felhasználás mértékének túllépése jogosulatlan felhasználást eredményez, mely jogszabály által tiltott magatartással szemben Szolgáltató a számára jogszabály által biztosított jogorvoslati lehetőségeket érvényesíti.

7.4.      Bármiféle üzleti jellegű felhasználáshoz Szolgáltató előzetes, írásbeli hozzájárulása szükséges. Szolgáltató logójának, védjegyeinek használata kizárólag előzetes engedély alapján lehetséges.

7.5.      A weboldalról és annak adatbázisából bármilyen anyagot átvenni írásos hozzájárulás esetén is csak a Szolgáltatóra való hivatkozással lehet.

7.6.      Tilos a weboldal tartalmának, illetve egyes részeinek adaptációja vagy visszafejtése; bármely olyan alkalmazás használata, amellyel a weboldal vagy annak bármely része módosítható másolható vagy indexelhető. A megrendelés során hozzáférhetővé tett anyagok szerzői jogvédelem alá eső szellemi tulajdonnak minősülnek. Ezen anyagok felhasználása csak az igénybe vevő Felhasználónak engedélyezett. Felhasználó az elérhetővé vált műveket kizárólag a tanfolyam eredményes elvégzéséhez használhatja, azokat sem ingyen, sem ellenérték fejében nem értékesítheti, azokkal nem rendelkezhet, azokhoz felhasználást másnak nem engedélyezhet.

7.7.        Az angoltanfolyamotthon.hu oldalon található valamennyi videót, hanganyagot tesztet, - ideértve az ingyenesen szabadon elérhető anyagokat is - letölthető dokumentumot a honlap szövegét, jogi dokumentumait a Szolgáltató írásos engedélye nélkül tilos nyilvánosan közzé tenni, módosítani, újra előállítani, terjeszteni és vagy kereskedelmi célzattal továbbadni.

7.8.        Felhasználó tudomásul veszi, hogy engedély nélküli felhasználás esetén Szolgáltató kötbért jogosult felszámítani. A kötbér összege videónként bruttó 150.000 Ft, illetve szavanként 15.000 Ft. Felhasználó ezen kötbérkikötést tudomásul veszi, és ennek tudatában böngészi az oldalt. A szerzői jogi jogsértés esetén Szolgáltató közjegyzői ténytanúsítást alkalmaz, melynek összegét szintén a jogsértő felhasználóra hárítja.

7.9.      A Szolgáltató fenntartja az összes jogát szolgáltatásának valamennyi elemére, a weboldal és a domain-neveire, az azokkal képzett másodlagos domain nevekre valamint az internetes reklámfelületeire.

Elállási/felmondási jog

8.1.      Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelvének, továbbá a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet 29.§ (1) bekezdés a.) és m.) pontjának szabályozása értelmében a Felhasználót nem illeti meg a felmondási jog.

8.2.      Szolgáltató, a megrendelés leadásától számított 14 munkanapon belül elfogadja a megrendeléstől való elállást, a megrendelés visszamondását. Ezt minden esetben a megrendelőnek az info--.at.--engoltanfolyamotthon.hu címre küldött e-mailben kell jeleznie a megadott határidőn belül.

Vegyes rendelkezések

9.1.      Ha a jelen Szabályzat bármely része érvénytelenné, jogtalanná vagy érvényesíthetetlenné válik, az a Szabályzat további részeinek érvényességét, jogszerűségét és érvényesíthetőségét nem befolyásolja.

9.2.      Amennyiben Szolgáltató a Szabályzat alapján megillető jogát nem gyakorolja, a joggyakorlás elmulasztása nem tekinthető az adott jogról való lemondásnak. Bármilyen jogról történő lemondás csak az erre vonatkozó kifejezett írásbeli nyilatkozat esetén érvényes. Az hogy a Szolgáltató egy alkalommal nem ragaszkodik szigorúan a Szabályzat valamely lényegi feltételéhez, vagy kikötéséhez nem jelenti azt, hogy lemond arról, hogy a későbbiekben ragaszkodjon az adott feltétel vagy kikötés szigorú betartásához.

9.3.      Szolgáltató és Felhasználó az esetleges vitás ügyeiket minden esetben békés úton próbálják rendezni.

9.4       A weboldal adatkezelési tájékoztatója elérhető a következő oldalon:

http://www.angoltanfolyamotthon.hu/adatkezelesi-tajekoztato

9.5.      A magyarországi békéltető testületek listáját elérhető a következő oldalon: http://www.fogyasztovedelem.kormany.hu/node/8579

9.6.      Amennyiben a Felhasználónak kérdése, problémája merülne  fel az oldalak vagy funkciók használatával azt az info--.at.--angoltanfolyamotthon.hu címre küldött üzenettel jelezheti.